Vzdelávací program

Vzdelávací, rozvojový a výchovný  program vo Funny Kids Academy podporuje nezávislosť detí , samostatnosť detí najviac, ako sa len dá (VIDEO TU)

Vzdelávací program Montessori Prievidza Funny Kids Academy

Vo vzdelávaní a výchove najmenších detí sú vo  Funny Kids Academy charakteristické tri hlavné prvky

1.účasť rodiny
2.individualizácia
3.dôraz na učenie sa hrou a schopnosť rozhodovať sa

Prostredie , v ktorom sa u nás deti pohybujú je dynamické a variabilné, bohaté na múdre hračky, pomôcky a podnety, ktoré korešpondujú s ich individuálnymi záujmami  vývinovými štádiami. Na skvalitnenie  výchovno-vzdelávacej činnosti v bilingválnych jasliach   Funny Kids Academy používame:

 • vzdelávací montessori program pre deti do 3,5r.( najkvalitnejšie metodické montessori príručky, ktoré používajú ako curriculum zahraničné montessori nurseries )
 • ŠvP  ISCED 0 MŠ SR
 • DVD programy, ktorých cieľom je stimulácia základných zručností pre prirodzené učenie a pohybových schopností počas kritického obdobia formovaní nervových dráh od narodenia do 4 rokov.

Slovensko-anglická výuka

Vzdelávací proces počas dňa prebieha v komunikácii vedenej v slovenskom (20%) aj v anglickom jazyku (80%) počas všetkých činností. Vďaka tomuto systému majú deti už v útlom veku možnosť uložiť si do svojej pamäte základy cudzieho jazyka prirodzenou cestou. Dvojjazyčný vzdelávací program  prebieha hravou formou, ako je čítanie z knižiek, opisy obrázkov, každodenný ranný kruh, bežné každodenné činnosti a práca s interaktívnou tabuľou.

Čo sa dieťa u Nás naučí? 

 • postupný nácvik hygienických návykov zodpovedajúcich veku dieťaťa
 • zvykanie si na istý obmedzený okruh detí a vytváranie prvých priateľstiev
 • spoznávanie sa detí navzájom a spolužitie v úzkom kolektíve, vytvárania si sociálnych kontaktov
 • návyk na budúci škôlkarsky režim, poriadok a činnosti
 • Stravovacie návyky: pitie z pohára, samostatne sa učiť jesť, osvojiť si režim stravovania, spoločné stolovanie
 • Jazyková podpora: prvé slová, skladanie viet, slovná zásoba, ktorá je rozširovaná pomocou flash kariet, interaktívnych plagátov a dvd rozprávok, čítanie z knižiek, piesní,audio nahrávok, hier
 • Podpora kreativity a jemnej motoriky: kreslenie, maľovanie, prvé strihanie, lepenie, formovanie, modelovanie…
 • Podpora fyzickej aktivity (pohybu) a hrubej motoriky: lozenie, samostatná chôdza, prechádzky, radosť z hudby (koordinácia hlasu a tela, pomocou rytmiky, tanca a piesní), podpora muzických schopností a podobne
 • Rozvoj myslenia: veku zodpovedajúce hry ako je priraďovanie, rozlišovanie farieb, predmetov, tvarov a iné  

Neváhajte a príďte nás navštíviť!