Cenník

V prípade, že zárobkovo činný rodič dieťaťa do 3 rokov (poberateľ rodičovského príspevku) umiestni dieťa do nášho zariadenia má možnosť  čerpať Príspevok na starostlivosť o dieťa – preplatenie nákladov jaslí do výšky 280 € mesačne . Pri dvojičkách a súrodencoch do 3 rokov majú možnosť čerpania Príspevku na starostlivosť o dieťa do výšky 280 € mesačne na každé dieťa. Informujte sa na príslušnom ÚPSVaR.

 

 

Detské jasle FUNNY KIDS ACADEMY

  • JEDNORÁZOVÉ ZÁPISNÉ 100€ a zábezpeka vo výške jednomesačného školného 348€ sú splatné  pri odovzdaní  Prihlášky do zariadenia. 
  • ZĽAVY: 7% pri zaplatení školného plnej poldennej alebo celodennej dochádzky na 6 mesiacov vopred. 10% pri zaplatení školného plnej poldennej alebo celodennej dochádzky na 12 mesiacov vopred. 5% súrodenci.
  • V cene celodennej a poldennej dochádzky je zahrnuté:  1/ slovensko-anglický výchovno-vzdelávací program s aktivitami prispôsobený veku detí,  2/ strava podľa typu dochádzky (raňajky, desiata, obed, olovrant, čerstvé ovocie, zelenina každý deň, nápoje, 3/uteráky , 4/posteľná bielizeň,  5/papierové a vlhké utierky, 6/zubná kefka a pasta, 7/oslava narodenín s darčekom, 8/ CD z oslavy narodenín.
  • Školné  sa  vyberá mesiac vopred, stravné sa hradí za aktuálny mesiac . Spôsob platby je bankovým prevodom na účet Funny Kids Academy,  č. účtu: SK54 0200 0000 0026 9009 0857 v plnej výške do 5. dňa v mesiaci.
  • Absencia dieťaťa : Za každý  deň neprítomnosti je odrátaná suma  za stravnú jednotku nasledujúci mesiac (ak je dieťa odhlásené max do 7,15hod. v deň neprítomnosti )
  • Minimálna dochádzka do zariadenia je 6 mesiacov absolvovania poldennej alebo celodennej dochádzky . V prípade úplného odhlásenia dieťaťa zo zariadenia túto skutočnosť oznámia rodičia riaditeľke zariadenia písomne. Výpovedná lehota je 2 (dva) mesiace. Je možné ju  podať po absolvovaní minimálnej dochádzky 6 mesiacov. Výpovedná lehota začne plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca ,ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bolo dieťa odhlásené a odhlásenie doručené  riaditeľke. Školné počas 6 mesiacov povinnej dochádzky a výpovednej lehoty je rodič (z.z.) povinný uhradiť v plnej výške podľa platného cenníka a to aj v prípade ak dieťa už nebude v uvedenom čase  zariadenie navštevovať

Neváhajte a príďte nás navštíviť!