Cenník

V prípade, že zárobkovo činný rodič dieťaťa do 3 rokov (poberateľ rodičovského príspevku) umiestni dieťa do nášho zariadenia má možnosť  čerpať Príspevok na starostlivosť o dieťa – preplatenie nákladov jaslí do výšky 280 € mesačne . Pri dvojičkách a súrodencoch do 3 rokov majú možnosť čerpania Príspevku na starostlivosť o dieťa do výšky 280 € mesačne na každé dieťa. Informujte sa na príslušnom ÚPSVaR.

 

cenník programov dochádzky je na vyžiadanie

 

  • JEDNORÁZOVÉ ZÁPISNÉ 100€ sa platí pri odovzdaní  Prihlášky do zariadenia. Prihlášku obdržíte osobne pri osobnom stretnutí
  • V cene celodennej a poldennej dochádzky je zahrnuté:  1/ slovensko-anglický výchovno-vzdelávací program s aktivitami prispôsobený veku detí,    2/ jednorázové plienky,  3/ celodenná strava (raňajky, desiata, obed, olovrant, čerstvé ovocie, zelenina každý deň, nápoje, 4/uteráky , 5/posteľná bielizeň,  6/papierové a vlhké utierky, 7/zubná kefka a pasta, 8/oslava narodenín s darčekom, 9/ CD z oslavy narodenín.Školné  sa  vyberá mesiac vopred a a stravné za aktuálny mesiac : bankovým prevodom, č. účtu: SK54 0200 0000 0026 9009 0857, alebo v hotovosti v plnej výške do 5. dňa v mesiaci.
  • Absencia dieťaťa : Za každý  deň neprítomnosti je odrátaná suma  za stravnú jednotku nasledujúci mesiac (ak je dieťa odhlásené max do 7,15hod v deň neprítomnosti )
  • V prípade úplného odhlásenia dieťaťa zo zariadenia túto skutočnosť oznámia rodičia riaditeľke zariadenia písomne. Výpovedná lehota je 2 (dva) mesiace a uplynie prvým dňom kalendárneho mesiaca ,ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bolo dieťa odhlásené a odhlásenie doručené  riaditeľke. Školné počas výpovednej lehoty je rodič (z.z.) povinný uhradiť v plnej výške podľa platného cenníka a to aj v prípade ak dieťa už nebude vo výpovednej lehote zariadenie navštevovať

Neváhajte a príďte nás navštíviť!