Cenník a podmienky

Cena za kurz
$26€ / 4 hodiny
Výukový materiál
$13€ - 18€
Cena závisí od typu kurzu

Možnosti platby

  • A/ 2 splátky počas školského roka
  • B/ jednorázová platba na celý školský rok so zľavou

Pri absencii dieťaťa nie je  možnosť náhrady ani finančnej kompenzácie.
Počas štátnych sviatkov a letných prázdnin sa nevyučuje
Každý rodič po prihlásení dieťaťa do kurzu obdrží presných Rozvrh hodín

V prípade úplného odhlásenia dieťaťa z kurzu túto skutočnosť oznámi rodič  písomne. Výpovedná lehota je 2 (dva) mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca ,ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bolo dieťa odhlásené a odhlásenie doručené . Školné počas výpovednej lehoty je rodič (z.z.) povinný uhradiť v plnej výške podľa platného cenníka a to aj v prípade, ak dieťa už nebude vo výpovednej lehote kurz AJ  navštevovať

V prípade, že sa zmení čas alebo deň výučby zo strany FKA!, študent (z.z.) bude o tom informovaný telefonicky zaslaním správy SMS alebo mailom.

Neváhajte a prídite nás navštíviť!